fredag 10. april 2015

Personlighet, ledelse og samarbeid!

Typisk meg og typisk deg! 
"Hallo mamma er du her?" kan datteren min
Bilde 1
si mens hun vifter hendene
febrilsk foran nesa mi. "Var du inni hodet ditt igjen nå da," smiler hun når hun endelig får kontakt. Dette er typisk meg og for flere i familien. Vi er en gjeng med introverte tenkere som bruker mye tid inne i våre egne hoder. Men det finnes andre i familien som liker å prate, gjerne mye og gjerne før de har tenkt! Hva er det som gjør at vi er så forskjellige? Hva er typisk meg og hva er typisk deg? En meget uformell personlighetstest basert på utsagn fra familie, venner og kollegeaer gir denne ordskyen om hva som er typisk meg!

Jungs typepsykologi
På BI gjennomførte vi en litt proffere personlighetstest basert på Jungs typepsykolgi. Testen vi tok kalles JTI og er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy. Det vil si at det er verktøy som kan hjelpe oss til å si noe om  hvordan mennesker kan være forskjellig typer uten at den sorterer hva som er bra eller mindre bra (Optimas).Verktøyet tar utgangspunkt i fire personlighetsdimensjoner som handler om måter å forholde seg til verden på. Siden hver dimensjon har to ytterpunkter vil det si at det finnes åtte preferanser. Alle mennesker vil gjøre bruk av alle åtte preferanser fra tid til annen,
Bilde 2
men vil ha en tendens til å foretrekke en dimensjon fremfor en annen. (Ringstad/Ødegård). Preferansene du foretrekker vil gi deg en typebeskrivelse bestående av fire bokstaver. Her finnes det 16 mulige kombinasjoner. Typekoden beskriver preferanser og særtrekk, ikke talent, evner eller ferdigheter. Den sier rett og slett noe om hva som er typisk deg og hva som er typisk meg!Jeg er type INTJ - og hva så?
Etter en grundig gjennomgang av Jungs typepsykologi fikk vi vite resultatene av hvem vi er. Jeg er INTJ: En introvert som får energi i eget selskap, bestemt, analytisk til tider hensynsløs målrettet, kreativ og strategisk tenker med en plan for det meste! Hva gjør dette med meg som samarbeidspartner og leder?

I min jobb har jeg flere roller; deltager i et lederteam og avdelingsleder for flere team. I alle disse rollene er relasjon viktig. Ved å bli mer bevisst på hvem jeg er og hva som er mine styrker og svakheter vil jeg nok gjøre en bedre jobb. I lederrollen er mine styrker at jeg er målbevisst, helhetstenkende,strukturert, handlekraftig, faglig orientert og nytenkende. For å kompansere for mine svakheter bør jeg jobbe med det å vise at jeg verdsetter andre, det hjelper ikke å tenke det inne i mitt hodet. Videre bør jeg øve på å lytte til andres ideer og synspunkter, ikke bli oppslukt av mine egne. Det kan være at jeg har glemt en detalj eller to i min "fantastiske" plan!

Team
Et team kan defineres som en sosial gruppe med minst tre personer. Innenfor organisasjoner snakker man om arbeidsgrupper:  Et team er en relativt autonom arbeidsgruppe på minst tre personer som i høy grad  arbeider gjensidig avhengig av hverandre over tid, som i stor grad er felles ansvarlige for å innfri gruppens resultatmål, og hvor teammedlemmenes relasjoner er gruppens grunnleggende bestandel. (Hjertø s. 32)
Bilde 3
Lederteamet vårt består av fire personer. Ved å erkjenne mine styrker og svakheter og forstå mer hvordan jeg fungerer, kan det hjelpe meg til å bli en bedre lagspiller. Det er også viktig å lære å kjenne de man jobber tett sammen med. Hva er deres styrker og hvordan ser de på verden?  Det finnes mange måter å gjøre dette på, JTI er et verktøy man kan ta i bruk for å tydeliggjøre hvem teammedlemmene er. Ved å kjenne sine og andres kvaliteter og begrensninger kan man bli mer tolerant mot de som ikke fungerer og tenker som en selv, og se at de har positive egenskaper som en selv mangler.

Innenfor et team vil det altså være mennesker med forskjellige egenskaper og ulik personlighet. Gode team kjennetegnes ved at både ulikheter og likheter utnyttes for å nå målet. Et godt fotballag trenger en god keeper, et solid forsvar, en løpesterk midtbane og sultne angrepsspillere.  Et verktøy som kan være til hjelp for å forstå og få en bevisstgjøring rundt teamets ulike personligheter, styrker og utfordringer er Teamkompasset.
Bilde 4

Teamkompasset bygger videre vider på JTI og angir hvilken rolle  de forskjellige personlighetstypene gjerne tar i et teamsamarbeid. Dette betyr ikke at dette er den eneste arbeidsoppgaven man utfører i et team. Når man jobber individuelt vil man ivareta alle arbeidsprosessene som er en del av kompasset, men i et team vil man prefere visse arbeidsprosesser. Hvilken rolle man har i et team er også avhengig av sammensetningen av teamet. Er det mange med samme preferanse vil man kanskje "velge" en annen rolle.  Teamkompasset sier likevel noe om hvilke roller man er best egnet til å utføre, og kan være en hjelp til å bli mer bevisst på teamets styrker og svakheter. Gjennom et bevisst arbeid med å bygge team kan vi som Nils Arne Eggen sier det så fint: "spille hverandre gode"!


Kilder:
Litteratur:
Forelesningsnotater fra forelesning på BI med Lars Ase Einarsen 24-25.3.2015
Hjertø, Kjell B. 2013: Team, Fagbokforlaget 
Ringstad, Hallvard E. og Thor Ødegård. 2012. Typeforståelse: Jungs typepsykologi - en praktisk innføring. Bergen: Optimas.


Nettsteder /oppslagsverk: 

INTJ Personality (‘The Architect’).” 16Personalities. N.p., n.d. Web. 6 May 2015. 
<http://www.16personalities.com/intj-personality>
Jungiansk Typeindeks.” - Wikipedia. N.p., n.d. Web. 6 May 2015. <http://no.wikipedia.org 
/wiki/jungiansk_typeindeks>
“Nils Arne Eggen.” - Wikipedia. N.p., n.d. Web. 6 May 2015. <http://no.wikipedia.org/wiki/nils_arne_eggen>
 “Optimas Organisasjonspsykologene - Verktøy - JTI, Den Jungianske Type Index.” Optimas 
organisasjonspsykologene - Verktøy - JTI, Den Jungianske Type Index. N.p., n.d. Web. 6 May 2015. 
<https://www.optimas.no/jti_jung.htm>

Bilder:
Bilde 1: Ordsky laget i wordle
Bilde 2:  Personlighetstyper: “Myers–Briggs Type Indicator.”Wikipedia. Wikimedia Foundation, n.d. Web. 7 May 2015. <http://en.wikipedia
.org/wiki/myers–briggs_type_indicator>http://en.wikipedia.org/wiki/File:MyersBriggsTypes.png (Lesedato: 8.4.2015)
Bilde 3: Team: “Flickr.” Flickr. Yahoo!, n.d. Web. 7 May 2015. <https://www.flickr
.com/photos/lumaxart/2137737248>
Bilde 4: Teamkompasset: Hentet fra forelesning på BI med Lars Asle Einarsen. 24.3.2015

Filmer:
“Jungian Typology In 6 Minutes.” YouTube. YouTube, n.d. Web. 6 May 2015. 
<https://www.youtube.com/watch?v=5ukafveohxy>

 
  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar